fbpx

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego:

1. Definicje:
1) Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną dokonująca zamówienia Produktów za pośrednictwem Sklepu
2) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem zminkowska.pl prowadzony przez Sprzedawcę
3) Sprzedawca – Stillwell Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu [60-702] przy ul. Głogowskiej 31/33 KRS: 0000494089, NIP 7792419088, Regon 302622400
4) Regulamin – niniejszy regulamin sklepu
5) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
6) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)
7) Kodeks cywilny – z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93)
8) Produkt – prezentowana w sklepie usługa, dostępna do sprzedaży
9) Szkolenia – wszelkie produkty dostępne w sklepie sprzedawcy, znajdujące się w kategorii szkolenia.
10) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu
11) Formularz zamówienia – formularz zawierający dane niezbędne do realizacji zamówienia
12) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

2. Postanowienia ogólne
1) Produkty prezentowane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2) Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3) Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
a. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet
b. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej Google Chrome lub innej kompatybilnej
c. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

3. Zasady składania zamówień
1) W celu złożenia zamówienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)
2) Wypełnić prawidłowo formularz zamówienia o dane niezbędne do realizacji zamówienia
3) Kliknąć w przycisk „kupuję i płacę” na stronie podsumowania zamówienia.
4) Opłacić Zamówienia
5) Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
6) Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą, po opłaceniu przez Klienta zamówienia z chwilą otrzymania przez niego wiadomości, o której mowa w powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
7) Podczas składania Zamówienia, Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w związku z usługą newslettera, której zasady działania zostały opisane bliżej w Polityce Prywatności dostępnej na stronie sklepu.
8) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Klienta w Formularzu Zamówienia nieprawidłowych danych osobowych, w wyniku czego, nie będzie możliwe prawidłowe zrealizowanie Zamówienia.

4. Płatności
1) Płatność za Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu jest dokonywana przelewem elektronicznym za pośrednictwem procesora płatności Dotpay sp. z o.o.. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja regulaminu procesora płatności.
2) Dokonując płatności za Zamówienie klient może skorzystać z kuponów promocyjnych, rabatów oraz innych promocji.
3) Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura vat.
4) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

5. Zgłoszenia dotyczące działania Sklepu
1) Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia w pełni prawidłowego działania Sklepu, w szczególności Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wszelkich problemów i awarii, które uniemożliwiają poprawne działanie Sklepu.
2) Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu mogą być zgłaszane na przykład w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@stillwell.pl.

6. Reklamacje
1) Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów można kierować w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@stillwell.pl, lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
2) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać niezbędne dane identyfikacyjne Klienta.
3) Reklamacje rozpatrywane są w terminie maksymalnie 14 dni.
4) Przy zamówieniach dokonywanych przez przedsiębiorców, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

7. Odstąpienie od umowy
1) Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
2) Po wykonaniu przez sprzedawcę zamówionej usługi np. po realizacji szkolenia, Klient będący konsumentem traci prawo do odstąpienia od umowy.
3) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

8. Postanowienia szczególne dotyczące Produktów w postaci szkoleń
1) W przypadku zakupu Produktu takiego jak szkolenie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia bądź jego odwołania, w tym w szczególności w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Sprzedawca dla danego szkolenia.
2) Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta za pośrednictwem poczty e-mail o zmianie terminu lub odwołaniu szkolenia, nie później jednak niż na dwa dni przed terminem, w którym miało odbyć się szkolenie.
3) W wypadku odwołania szkolenia, Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej ceny za Produkt w postaci szkolenia w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania Klienta o odwołaniu szkolenia.
4) W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które odbyło się w terminie zakupionym przez Klienta, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty za zakupiony Produkt w postaci szkolenia.
5) Punkt 4 niniejszego ustępu nie dotyczy przypadków kiedy Klient będący konsumentem skutecznie odstąpił od umowy na podstawie uprawnień przysługujących mu na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

9. Udział w Szkoleniu jest równoznaczny ze zgodą na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku Klienta utrwalonego na wszelkich nośnikach dokumentujących przebieg Szkolenia. Niniejsza zgoda obejmuje prawo na rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku Kleinta bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego środka służącego do rozpowszechniania wizerunku, w szczególności w prasie, materiałach reklamowych, banerach, Internecie. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: biuro@stillwell.pl, lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

10. VIII Ochrona danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Z administratorem można skontaktować się pod adresem biuro@stillwell.pl, lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
2) Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
4) Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
5) Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.

11. Postanowienia końcowe
1) Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
2) Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego

Załączniki
ZAŁĄCZNIK 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY / WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]
[5]
[6]
Instrukcja wypełniania:
[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:
w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: “zawarcia umowy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): “w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: “w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: “w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;
w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: “w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.
[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: “Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: “Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.
[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) proszę wpisać:
– “Odbierzemy rzecz”; lub
– “Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;
b) proszę wpisać:
– “Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;
– “Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;
– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: “Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: “Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub
– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: “Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz
c) proszę wpisać: “Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.
[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: ,,Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.
ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)