fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Strona internetowa www.zminkowska.pl jest prowadzona przez Stillwell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [60-702] ul. Głogowska 31/33 KRS: 0000494089, NIP 7792419088, Regon 302622400. Stillwell Polska sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez tę stronę internetową. Szczegółowy zakres oraz sposób przetwarzania przez nas tych danych, został opisany w niniejszej polityce prywatności.

 1. Definicje
 • Administrator – Stillwell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [60-702] ul. Głogowska 31/33 KRS: 0000494089, NIP 7792419088, Regon 302622400;
 • Strona – witryna internetowa zminkowska.pl
 • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną dokonująca zamówienia Produktów/Usług/ Usług cyfrowych za pośrednictwem Serwisu;
 • Użytkownik- osoba fizyczna przeglądająca treść portalu internetowego, w którym działa Serwis https://zminkowska.pl;
 • Usługa newslettera – usługa polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej wiadomości e-mail zawierających m.in. oferty marketingowe, informacje o promocjach, nowych usługach świadczonych przez Administratora czy artykułach zamieszczanych na stronie;
 • Usługa cyfrowa- dostępna poprzez rezerwację w Kalendarzu rezerwacji porada prawna on-line odpłatna lub nieodpłatna;
 • Usługa- dostępna poprzez rezerwację w Kalendarzu rezerwacji porada prawna w siedzibie Usługodawcy;
 • Serwis internetowy – serwis  internetowy dostępny pod adresem www.zminkowska.pl prowadzony przez Administratora;
 • Umowa – umowa zawierana przez Klienta z Administratorem jako Usługodawcą/ Sprzedawcą w zakresie świadczonych tam usług,  w tym usług cyfrowych, usługi newslettera, sprzedaży Produktów;

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Polityka prywatności formułuje bieżące zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Klientów/ Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio w takim wymiarze ,w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z:
 3. Ustawą o Ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1781 z późn. zm.),
 4. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)
 5. oraz innych przepisów ustaw i rozporządzeń normujących przetwarzanie danych osobowych określonych kategorii.
 6. Poprzez „dane osobowe” przetwarzane przez Administratora rozumiemy następujące informacje o użytkowniku: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon.
 7. Administrator nie rejestruje żadnych prywatnych danych podczas jedynie wizyty Użytkownika na Stronie. Automatycznie rejestruje tylko informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt oraz historia aktywności na Stronie. Niektóre obszary Strony mogą wykorzystywać pliki „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika/ Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Strony. Dane techniczne są analizowane tylko i wyłącznie pod kątem weryfikacji i rozwoju Strony, statystycznym, zapamiętywania informacji o urządzeniach końcowych Klientów/ Użytkowników.
 8. Administrator rejestruje dane Klientów Serwisu/ Użytkownika, które są niezbędne do realizacji Umowy zawartej z Klientem. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, dokonywania ich zmiany oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres przebywania na Stronie i/lub realizacji Umowy oraz przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba, że Użytkownik złoży skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.
 10. Dane Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy oraz przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba, że Klient złoży skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie dla realizacji Umowy/możliwości przeglądania Strony. Bez podania danych, nie jest możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią Strony.
 12. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W szczególności zapewnia, że podjął wszelkie przewidziane przepisami prawa środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych mu do przetwarzania, w tym w szczególności:
 13. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
 14. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 15. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej,
 16. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora,
 17. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane,
 18. Klienci/ Użytkownicy Strony mają prawo do wglądu do swoich danych, ich zmiany a także żądania usunięcia. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na adres biuro@stillwell.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane Klienta/ Użytkownika będą przetwarzane w celu:

 1. umożliwienia przeglądania Strony,
 2. prawidłowej realizacji Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Serwisem, na podstawie uprzednio wyrażonej przez Klienta zgody;
 3. prawidłowej realizacji Umowy na świadczenie usługi newslettera, na podstawie uprzednio wyrażonej przez Klienta/ Użytkownika zgody;
 4. prawidłowej realizacji Usługi lub Usługi cyfrowej – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy;
 5. wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 6. marketingowym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych;
 7. poprawy jakości świadczonych usług i funkcjonalności Strony – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udoskonalaniu swoich usług;
 8. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie interesów gospodarczych Administratora;
 9. poinformowania o nowych produktach i usługach w ofercie Serwisu na podstawie uprzednio wyrażonej zgody przez Klienta/ Użytkownika,
 10. informowania na bieżąco o tematach, którymi według Administratora Klienci/ Użytkownicy mogą być zainteresowani, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody przez Klienta/ Użytkownika,
 11. prowadzenia komunikacji z Klientami/ Użytkownikami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z osobami, które się z nami kontaktują
 12. prowadzenia właściwej obsługi Klienta/ Użytkownika oraz do administracji danymi- podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udoskonalaniu swoich usług;

 

 1. Przekazywanie danych osobowych

Administrator zobowiązuje się, że nie będzie sprzedawać ani udostępniać danych osobowych Klientów/ Użytkowników podmiotom, ani innym osobom trzecim, z wyłączeniem instytucji państwowych, uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych danych. Współpracownicy oraz partnerzy, w szczególności dostawcy usług IT, hostingu poczty, którzy świadczą usługi na zlecenie Administratora są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez stosowne postanowienia odrębnych umów. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 1. Ograniczenie gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Użytkowników/ Klientów do korzystania ze Strony, ani też innych systemów teleinformatycznych, które mają wpływ na działanie Strony, a których prawidłowe funkcjonowanie pozostaje poza wpływem Administratora.

 1. Uwagi

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub jakiejkolwiek części Strony, prosimy kierować na adres mailowy biuro@stillwell.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022 roku

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na Stronie w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności Serwisu lub zmian w zakresie świadczonych usług, a także w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie, w jakim taka zmiana regulacji prawnych modyfikuje treść niniejszej Polityki Prywatności albo nakłada na Administratora obowiązek wprowadzenia określonych zmian.