fbpx

W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zmieniono w niej sporo przepisów, a przede wszystkim dodano nową grupę podmiotów stanowiących tzw. instytucje obowiązane. Ustawa powołała również do życia nową instytucję – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Choć o jego utworzeniu wiadomo od przeszło roku, większość firm nie ma świadomości, że będzie zobowiązana dokonać do niego odpowiedniego wpisu.

Większość z Was pewnie zastanawia się kim jest beneficjent rzeczywisty. Pełną definicję znajdziecie w art. 2 ust. 2 pkt 1 powołanej powyżej ustawy. W uproszczeniu jest to osoba, która pośrednio lub bezpośrednio sprawuje kontrolę nad przedsiębiorcą np. poprzez posiadanie minimum 25% udziałów w spółce. Beneficjentem rzeczywistym jest zawsze osoba fizyczna, gdyż nawet na końcu najbardziej skomplikowanej struktury podmiotów, zawsze stoi jakaś konkretna osoba. 

Poniżej przedstawiam Wam krótką grafikę z udziałowcami spółki ABC Sp. z o.o.

  • Anna Kowalska jest beneficjentem rzeczywistym, ponieważ posiada więcej niż 25% udziałów
  • Barbara Nowak również jest beneficjentem rzeczywistym, gdyż posiada ponad 25% udziałów w spółce
  • Jerzy Nowak także jest beneficjentem rzeczywistym spółki ponieważ bezpośrednio posiada 10% udziałów w spółce, a pośrednio (za pośrednictwem spółki DEF Sp. z o.o.) kolejne 18%, co daje mu łącznie 28% udziałów
  • Ewa Rudzka nie jest beneficjentem rzeczywistym, gdyż posiada tylko 12% udziałów w ABC Sp. z o.o.

Należy jednak pamiętać, że posiadanie konkretnej liczby udziałów nie przesądza jeszcze ostatecznie o posiadaniu statusu beneficjenta rzeczywistego. Jeśli na przykład mamy spółkę, w której jeden ze wspólników jest powiernikiem, działającym w imieniu osoby trzeciej, to właśnie ta osoba może być beneficjentem rzeczywistym, gdyż to ona faktycznie czerpie korzyści i ma wspływ na działanie spółki. Na ocenę statusu beneficjenta rzeczywistego mają również wpływ osobiste uprawnienia poszczególnych udziałowców (ilość głosów na np. zgromadzeniu wspólników). Oceniając więc kto jest beneficjentem rzeczywistym w naszej spółce, szczególnie takiej, która posiada bardziej skomplikowaną strukturę właścicielską, nie możemy graniczyć się więc wyłącznie do sprawdzenia posiadanych udziałów przez poszczególnych wspólników. W przypadku więc każdego podmiotu konieczna jest indywidualna analiza tego, kto jest beneficjentem.

Obowiązek dokonania wpisu w rejestrze dotyczy spółek jawnych, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych. Do dokonania wpisu zobowiązani są reprezentanci danego podmiotu (czyli na przykład prezes zarządu sp. z o.o. uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki czy jej likwidator). Zgłoszenia będzie się dokonywało elektronicznie, a jego podpisanie będzie możliwe z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz profilu ePuap. 

Jakie dane będą ujawniane w rejestrze? Imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego, jego obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer Pesel (lub data urodzenia, jeśli dana osoba nie posiada Pesel), informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. Co istotne, rejestr będzie jawny. Jeśli zakładamy spółkę, dane beneficjentów musimy zgłosić do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Jeśli nasza spółka już istnieje i zgłaszamy zmianę danych, to również mamy 7 dni na zgłoszenie od momentu zaistnienia zmiany. Zgłaszając dane do rejestru, reprezentanci podmiotu są również zobowiązani do złożenia oświadczenia o prawdziwości danych, pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

Przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych wejdą w życiu w dniu 13 października 2019 roku. Jeśli spółka, której jesteś reprezentantem została założona przed tym dniem, na zgłoszenie danych do rejestru masz pół roku od wejścia w życie powyższych przepisów (czyli do 13 kwietnia 2020 roku). Warto jest dopilnować tego obowiązku, gdyż nie przekazywanie danych do rejestru w ustawowych terminach, może skutkować nałożeniem kary pieniężnej na spółkę w wysokości do 1 miliona złotych.