Dodatkowe dokumenty do KRS dla cudzoziemców

1 czerwca 2017 roku wjedzie w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą obcokrajowcy zakładający spółki prawa handlowego lub dokonujący w nich zmian będą musieli składać do sądu rejestrowego dodatkowe oświadczenia. Jakie?

W związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym został dodany nowy art. 19c. Zgodnie z jego brzmieniem w przypadku rejestracji nowego podmiotu lub zmiany wpisu, która dotyczy zmiany udziałowców lub wspólników konieczne będzie złożenie dodatkowego oświadczenia, obejmującego informację czy wnioskodawca (spółka) jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Kim więc jest cudzoziemiec zgodnie ze wskazanymi wyżej przepisami. Odpowiedzi na to pytanie udziela art. 1 ust. 2 naszej ustawy z 1920 roku, a dokładniej pkt. 4. Zgodnie z nim cudzoziemcem jest osoba prawna i spółka handlowa nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terenie Polski, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki będące cudzoziemcami  (osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego, zagraniczne spółki).

O tym czym jest spółka kontrolowana mówi kolejny ustęp:

„W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 lit. b lub c, lub e ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych”

Kiedy już ustalimy, że nasza spółka jest cudzoziemcem, konieczne będzie w tym przypadku zawarcie w oświadczeniu informacji czy spółka jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości znajdujących się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Gotowe oświadczenie dołączamy do wniosku o wpis lub zmianę do KRS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *